Szczegółowy opis programu Aktywna Tablica

Dowiedz się więcej o programie „Aktywna tablica” dotyczącym rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Cechy programu

 • Program realizowany w latach 2017-2019

 • Dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, artystycznych oraz szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkół i zespołów szkół przy placówkach dyplomatycznych

 • Szkoły posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 mb/s (2017) i szkoły z planowanym przyłączeniem do szerokopasmowego internetu (2018/2019)

 • Źródło finansowania:

  80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny)

 • Docelowa liczba szkół objętych programem 15 500

    • 2017 – 5582 Szkół
    • 2018 – 4999 Szkół
    • 2019 – 4999 Szkoł
 • Wartość dofinansowania:

    • 14 000 zł maksymalna kwota wsparcia finansowego
    • 3 500 zł wkład własny organu prowadzącego
    • 17 500 zł łączny całkowity koszt maksymalnego wsparcia finansowego
 • Przedmiot dofinansowania:

    • Tablice interaktywne
    • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
    • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
    • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”
Za wkład własny uważa się:
  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
  • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie
Wymagania:
 • Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
  a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
  – preinstalowanym systemem operacyjnym,
  – oprogramowaniem biurowym
  – oprogramowaniem antywirusowym
  – oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  b) router;
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor
 • posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:
 • do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.,
 • do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.,
 • do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r
O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:
 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Ważne terminy:

W 2017 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 31 sierpnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 15 września br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Harmonogram Programu „Aktywna tablica”
Lp Zadanie Termin realizacji – etap 2017 Termin realizacji – kolejne edycje
1 Złożenie wniosków o udział w Programie do dnia 31 sierpnia 2017 r do dnia 15 kwietnia 2018/2019
2 Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące do dnia 15 września 2017 r do dnia 30 kwietnia 2018/2019
3 Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły przez wojewodów do dnia 27 września 2017 r do dnia 15 maja 2018/2019 r
4 Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym do dnia 30 października 2017 r do dnia 30 czerwca 2018/2019 r
5 Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące do końca każdego roku budżetowego
6 Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące do dnia 15 stycznia każdego roku budżetowego