Szkolenie zamknięte z RODO
podstawowe zasady, obowiązki i prawa

Przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) od dnia 25 maja 2018 r. będzie musiała stosować każda organizacja. Nowe przepisy przedefiniowują znany do tej pory system ochrony danych osobowych, do zaktualizowanych wewnętrznych polityk będą musieli stosować się wszyscy pracownicy organizacji.

Szkolenie zamknięte z RODO

Adresowane jest do szerokiego grona odbiorców wewnątrz Państwa organizacji (kadry, marketing, sprzedaż). Materiał prezentowany na szkoleniu dostosowany jest każdorazowo do specyfiki (sektora) branży w której Państwo pracują. Dzięki szkoleniu pracownicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą zmian w ochronie danych osobowych wraz z wejściem w życie RODO (pozyskiwanie, przetwarzanie i usuwanie danych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody). Zapoznając się ze zmianami będą mogli następnie zaadoptować obowiązujące w firmie zasady i polityki do nowych przepisów.

Należy pamiętać, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu ochrony danych. Regularne szkolenia w znaczący sposób minimalizują ryzyko błędów jakie mogą popełnić pracownicy tym samym narażając organizację na kary.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie,
 • praktyczny poradnik RODO

Przeszkolone osoby:

 • znają zasady, które obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych na kanwie przepisów RODO,
 • mają świadomość zmian jakie zajdą w systemie ochrony danych osobowych,
 • mają świadomość czym są wycieki danych osobowych i jak im zapobiegać,
 • posiadają niezbędną wiedzę w zakresie procesu adaptacji wymagań RODO w swojej organizacji,
 • znają prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych.

Bazowy harmonogram szkolenia z RODO (czas trwania – ok. 3h)

Wstęp:

 • zakres obowiązywania nowych przepisów i ich geneza,
 • krótki film obrazujący najważniejsze zmiany,
 • nowa rola organu nadzorczego, właściwość, uprawnienia, zadania.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • podstawy uprawniające do przetwarzania danych osobowych,
 • przetwarzanie danych szczególnych kategorii,
 • warunki udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • obowiązek informacyjny.

Obowiązki administratora danych:

 • omówienie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych,
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
 • mechanizm oceny skutków dla ochrony danych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawa osób, których dane dotyczą (prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania itd.),
 • omówienie pojęcia profilowania,
 • kwestie wdrożenia zasady przejrzystości w relacjach z osobą, której dane dotyczą.

Status inspektora ochrony danych oraz procesora:

 • omówienie sytuacji, w których wyznaczenie inspektora będzie obowiązkowe,
 • zadania i status inspektora ochrony danych,
 • nowe wymagania stawiane przed procesorem.

Administracyjne kary pieniężne:

 • omówienie warunków nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie przykładów.